Fiske

sammen med Anárjohka danner Norges mest lakseførende vassdrag -Tanavassdraget. Fisketiden for laks er fra 15.05 – 30.09. Finnmarkseiendommen forvalter i dag fiskerette på 96% av grunnen i Finnmark. Folderen er rettet mot personer fast bosatt i Norge utenfor Finnmark og personer fast bosatt utenfor Norge, her kalt utlendinger. Personer som er fast bosatt i Norge og har vært det mer enn ett år kan fiske på lik linje med norske statsborgere. Det er utarbeidet egne retningslinjer for utlendingers jakt- og fisketurer i kommunen.
Med innlandsfiske menes her fiske i ferskvann etter ferskvannsfisk unntatt laks, sjøørret og sjørøye.
Tilreisende kan fiske innlandsfisk med stang, håndhold snøre og oter, mot å løse fiskekort.   Personer under 16 år og over 67 år, og personer fast bosatt i Finnmark kan fiske innlandsfiske uten særskilt fiskekort. Vernepliktige og skoleelever/studenter i Finnmark regnes som fast bosatt i Finnmark. Fiskekort kan kjøpes på internett natureit og lokalt. Se liste over salgssteder www.fefo.no.

Med laksefisk menes fiske etter laks, sjøørret og sjørøye.
I laksevassdrag gjelder særskilte fiskeregler og du må løse fiskekort for det enkelte vassdrag i tillegg til fiskeavgift. Det er lokale lag og foreninger som står for driften av vassdragene. Kort fås kjøpt nærheten av elva.
Fiskeavgift er en statlig avgift som må betales av alle som har fylt 16 år og som vil fiske i lakseførende strekning i elv. Fiskeavgift kan kjøpes på www.inatur.no eller innbetalingsblankett fås på postkontorene. Elv regnes vanligvis som lakseførende fram til en foss som laksen ikke klarer å passere, eller til grense fastsatt av fylkesmannen.
Kommunen har anlagt to fiskeplasser for funksjonshemmede i Iešjokdalen nærmere bestemt ved Ruovdebákti og Lastagoatnil , hhv. 23 og 25 km fra sentrum mot Kautokeino. På begge plasser er det bålplass med mulighet for grilling. Ved Lastagoatnil fins det toalett.